Tour de natur

Der er en abnorm mængde grøde (vandplanter) i Gudenåen. Det er til stor gene for alle os, der gerne vil opholde os i Gudenådalen og for alle dem der bor eller har arealer ved Gudenåen. Pga. den megen grøde er vandstanden nemlig ca. 1 meter højere end den burde være, og store arealer er oversvømmet og grundvandet står højt ved åen. Det er vi mange der er meget kede af. Kommunerne er ikke selv opmærksomme på, at befolkningen er kede af og utilfredse med de store oversvømmelser. Derfor vil vi gerne opfordre til en meningstilkendegivelse på Facebook. 
Se målsætning for grødeklipningen i Gudenåen.

Ønsket med Facebook gruppen, er at få gang i en debat om natursyn i og ved Gudenåen, og håber mange vil deltage i debatten. Vi vil gerne opfordre personer der er glade for grøden og de store oversvømmelser til også at skrive på Facebook.

​Grøde er planter, der gror i vandløb. Fisk og smådyr har levesteder her. Siden 2008 har grødevæksten været så kraftig, at Gudenåen ofte er løbet over sine bredder og oversvømmet arealerne langs Gudenådalen. Det er naturligvis noget skrammel, som der skal gøres noget ved!

Nogle gange skal man have modet til at sige sin mening – klart og utvetydigt! Jeg beklager, hvis der er personer, der føler sig stødt over min uindpakkede retorik, men jeg har flere gange forsøgt, at give udtryk for problemet med den megen grøde og de voldsomme oversvømmelser i Gudenåen. Det er en kamp for et smukt naturlandskab, for friluftslivet og ønsket om at opholde sig i naturen. Desværre har journalister været alt for diplomatiske og “venlige” i deres endelige fremlægning i medierne, så måske ser politikerne ikke alvoren og det ulykkelige i det manglende vedligehold af Gudenåen.

Det virker tosset blot at klippe grøden én gang om året og så endda først sidst i august måned, hvor vandplanterne snart visner. 

Tjek nedenståen videoer om problemet. Den øverste video er fra 2015 den nederste er fra 2014.

Se venligst ovenstående link for en råt for usødet” beskrivelse af den store frustration det er, når man er vidne til, at det smukke naturlandskab i Gudenåen forfalder.  

LINKS

Vandløbenes miljøforhold.
Historisk set har vandløb altid haft en funktion. Som transportvej for gods, som kanal for udledning af affald og spildevand, til afvanding af landbrugsarealer, til elproduktion og som et rekreativt opholdssted. Der er et stort potentiale for forbedring af vandløbenes fysiske tilstand. Hvad siger loven?

Gudenåen historisk set.
Mange bosiddende langs Gudenåen har set og mærket, hvordan den invasive vandremusling og klimaforandringerne har ændret på Gudenåens geologiske forhold. Når man taler med lokale ældre borgere om Gudenåen, fortæller de, hvordan de i 50´erne og tidligere kunne gå “tørskoet” over Gudenåen, hvor der var meget lidt vand i åen. I dag kan man ikke gå “tør knæet” ad pramdragerstien.

Det er mit ønske at bevare en smuk natur i Gudenådalen og at overbevise politikere og embedsfolk om at tage de unaturlige forhold, med abnorme grødemængder forårsaget af vandremuslingen og klimaforandringerne, mere alvorligt og få foretaget en anstændig grødeklipning og naturpleje.

Links