Ved naturpleje og naturforvaltning er naturen ikke kun noget, vi står udenfor – vi er selv natur! Forskellige mennesker har ikke bare forskellige natursyn, men vi ser også noget forskelligt og forskellige interesser. ​

For mig som biolog og aktør i turistbranchen er den største katastrofe dog forfaldet af et smukt mangfoldigt naturlandskab i Gudenådalen. Mange af de store løvtræer (pil, rødel, birk, eg mfl.) langs Gudenåen går ud, fordi rodnettet står permanent under vand, og efterlader landskabet som et spøgelseslandskab, eller når træerne er fældet, som et monotont “siv-landskab”. Det drejer sig om natursyn. Hvordan skal vores landskab se ud? En balance mellem natur og kultur. 

Vores syn på naturen og på forholdet mellem natur og kultur er dannet igennem en lang historisk proces. Der er ikke noget officielt natursyn. Det handler om, hvad vi vil bruge naturen til, hvordan vi skal behandle den, og i hvilken grad vi vil udnytte den. 
Natursyn kommer til udtryk i hvad der er smukt og hvad der er grimt, hvad der er naturligt og unaturligt. Natursyn har indflydelse på hvordan vi behandler naturen. Ændrer vi på naturen eller bevarer vi den som den oprindelig var/er. Den danske natur er, med få undtagelser, et kulturlandskab. Grundlæggende i det natursyn, der præger vores naturforvaltning er, at der må træffes valg mellem flere muligheder, alt efter hvilke naturkvaliteter man ønsker i de områder man forvalter. Ofte er et af målene i naturforvaltningen at sikre en oprindelighed, en autenticitet, der dog sjældent skal opfattes som en natur, der helt er overladt til sig selv.  

Hvordan kan problemet løses? Ja – det er forholdsvis enkelt, klippe den unaturligt store mængde grøde naturligvis! Det bliver i beskedent omfang gjort en gang i august på strækningen fra Tangeværket til Fladbro. Det er vel kun de færreste boldbaner og haver der kun bliver klippet en gang om året, og så oven i købet, hvor plantevæksten er afsluttet og ved at visne. 

At store flotte løvtræer skal gå ud og store arealer oversvømmes, for at bevare nogle  vandplanter i Gudenåen er holdning til naturen, men naturbegrebet er langt mere nuanceret en nogle gør det til. Mit natursyn strækker sig ud over en ophobning af planteflora i selve vandløbet. Ud over bevarelse af Gudenåens oprindelighed, flora, fauna og geologi, så er der mange rekreative naturaktiviteter langs Gudenåen der skal værnes om. Vores oplevelser og aktiviteter i naturen skal være dynamiske og sanselige. Tjek Richard Louv og Keld Fredens. Flere steder har jeg observeret at standpladserne (løvtræerne langs åen) for isfuglen forsvinder og de store oversvømmelser skader isfuglens redehuller. Blot ét eksempel på en art der betaler prisen for ønsket om flere vandplanter i Gudenåen.